Kategóriák

Adatvédelmi tájékoztató

A PREMIERNET KFT.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos: 2018. május 25.

1.      Bevezetés. 2

2.      A Premiernet mint adatkezelő adatai, elérhetősége. 2

3.      A Tájékoztató hatálya. 2

4.     Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok. 2

4.1        Fogalmak. 2

4.2        Alapelvek. 2

4.3        Kapcsolódó jogszabályok. 3

5.      A Premiernet által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés időtartama. 3

5.1.1          Weboldal üzemeltetése. 3

5.1.2         Vásárlás regisztráció nélkül 3

5.1.3         Regisztráció, vásárlás és a Weboldal használata regisztrált felhasználóként 4

5.1.4         Hírlevél feliratkozás. 5

5.1.5         Álláspályázatok elbírálása. 5

5.1.6         Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés. 5

5.1.7         Számlaképek és kapcsolódó nyilvántartások megőrzése. 6

5.1.8         Szerződéses partnereink személyes adatainak kezelése. 6

6.      Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is. 6

7.      Érintetti jogok. 6

7.1        Az Ön jogai 6

7.1.1     Hozzáférés joga. 7

7.1.2         Helyesbítés. 7

7.1.3         A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). 7

7.1.4         Az adatkezelés korlátozásához való jog. 7

7.1.5         A tiltakozáshoz való jog. 8

7.1.6         Az adathordozhatósághoz való jog. 8

8.      Jogorvoslat 8

9.      Lehetséges változások a Tájékoztatóban. 8

 

 

 

 

 1. Bevezetés

A PREMIERNET Kft. („Premiernet”, vagy adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

A Premiernetnél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Premiernet bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

 1. A Premiernet mint adatkezelő adatai, elérhetősége

Adatkezelő neve: PREMIERNET Kft.

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 2.

Cégjegyzékszáma: Cg. 03-09-124480

Telefonszám: +36-77-426-362

E-mail: info@horgaszbolt24.hu

A Premiernet nem nevezett ki Adatvédelmi Tisztviselőt.

 1. A Tájékoztató hatálya

A Tájékoztató hatálya kiterjed a Premiernet által végzett, 5. pontban felsorolt adatkezelésekre, ideértve különösen:

 1. a www.horgaszbolt24.hu (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetése során folytatott adatkezelést, különösen a kapcsolódó szolgáltatások (például regisztrációval és vásárlással összefüggő szolgáltatások, kapcsolatfelvétel, hírlevelek) nyújtását;
 2. a Premiernet részére benyújtott álláspályázatok elbírálását;
 3. szerződéses partnereink személyes adatainak kezelése;
 1. Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok
  1. Fogalmak

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 1. Alapelvek

                A Premiernet mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 1. A Premiernet által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés időtartama
  1. Weboldal üzemeltetése

Az adatkezelés célja: a Weboldal látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítheti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: dátum, idő, IP cím, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Adattovábbítás:

Weboldalunk üzemeltetése során az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek:

 1. a TeraHost Kft. (cím:2220 Vecsés, Kinizsi utca 73.) részére tárhely szolgáltatási feladatok ellátása során;
 2. a Netkreativ.hu Kft. (cím: 2440 Százhalombatta, Hold utca 41.) részére a honlap üzemeltetésével és fejlesztésével összefüggő feladatok során.
  1. Vásárlás regisztráció nélkül

A Premiernet lehetőséget teremt a Weboldal látogatói számára, hogy regisztráció nélkül vásároljanak a Premiernet webáruházában.

Az adatkezelés célja: A Weboldalon keresztül küldött megrendelés teljesítése, számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: az Ön által a megrendelés során megadott adatok (például elérhetőség, számlázási, szállítási adatok).

Az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítését követő 5 év.

Adattovábbítás:

Amennyiben a terméket postai úton kézbesítjük az Ön szállításhoz szükséges adatait átadjuk a Magyar Posta Zrt. (cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) részére.

Weboldalunk üzemeltetése során az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek:

 1. a TeraHost Kft. (cím:2220 Vecsés, Kinizsi utca 73.) részére tárhely szolgáltatási feladatok ellátása során;
 2. a Netkreativ.hu Kft. (cím: 2440 Százhalombatta, Hold utca 41.) részére a honlap üzemeltetésével és fejlesztésével összefüggő feladatok során.
  1. Regisztráció, vásárlás és a Weboldal használata regisztrált felhasználóként

A Premiernet lehetőséget teremt a Weboldal látogatói számára, hogy regisztráljanak a Weboldalon.

Az adatkezelés célja: A Weboldalon keresztül küldött megrendelés teljesítése, számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás. Az Ön adatainak tárolása további megrendelések egyszerűsítése céljából, a kívánságlista üzemeltetése, az Ön korábbi megrendeléseinek figyelemmel kísérése.

Az adatkezelés jogalapja: Regisztráció során az Ön hozzájárulása. Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelések során az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: az Ön által a regisztráció és megrendelések során megadott adatok (például elérhetőség, számlázási, szállítási adatok), a kosár és a kívánságlista tartalma. Az Ön korábbi megrendelései.

Az adatkezelés időtartama: az Ön regisztrált fiókjának törlését követő 1 év azzal, hogy a megrendeléssel kapcsolatban kezelt adatokat a megrendeléstől számított 5 évig kezeljük.

Adattovábbítás:

Amennyiben a terméket postai úton kézbesítjük az Ön szállításhoz szükséges adatait átadjuk a Magyar Posta Zrt. (cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) részére.

Weboldalunk üzemeltetése során az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek:

 1. a TeraHost Kft. (cím:2220 Vecsés, Kinizsi utca 73.) részére tárhely szolgáltatási feladatok ellátása során;
 2. a Netkreativ.hu Kft. (cím: 2440 Százhalombatta, Hold utca 41.) részére a honlap üzemeltetésével és fejlesztésével összefüggő feladatok során.
  1. Hírlevél feliratkozás

A Premiernet hírlevélben direkt marketing üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.
 

Hozzájáruló nyilatkozatot a Premiernet részére több féle módon lehet adni, például a weboldalakon feliratkozás, regisztrációs folyamatok, vagy személyes regisztráció során.

 

Amennyiben Ön regisztrált felhasznál0, a hozzájárulását a hírlevél küldéséhez felhasználói fiókján bármikor módosíthatja.  Egyéb esetben Ön jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását a hírlevél küldésével kapcsolatban.

 

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.


Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.


A kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, adatok a felhasználói interakciókról (például levelek megnyitása).

 

Az adatok törlésének határideje: A hozzájárulás visszavonásig.

 

 

 1. Álláspályázatok elbírálása

Az adatkezelés célja: Az e-mailen keresztül állásra jelentkezők, illetve a Premiernet által máshol meghirdetett állásra jelentkezők nyilvántartása, a benyújtott pályázatok elbírálása, ideértve a megfelelő tesztek elvégzését, az állásra jelentkezők kiválasztási folyamat lezárását követő értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok, valamint az Ön által végzett tesztek, valamint az ön álláspályázatának kiértékelése során keletkezett adatok, ideértve többek között a pályázattal kapcsolatos megjegyzéseket, valamint a teszteredményeket.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben a pályázata sikeres, az adatok megőrzésére az Ön munkaviszonyának megkezdését követően is sor kerülhet, erről Ön külön tájékoztatást kap.

Amennyiben az Ön álláspályázatát elutasítjuk, az Ön személyes adatait az elutasításról történő értesítést követő 15 napon belül töröljük.

Adattovábbítás: Adattovábbításra nem kerül sor. 

 1. Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a Premiernet honlapon keresztül megküldött elérhetőségein keresztül.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: A telefonbeszélgetéseket nem rögzítjük. Amennyiben írásban, vagy e-mailen levelet küld részünkre, a levelet legfeljebb 5 évig őrizzük meg.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a Premiernet a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt 5 évig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bek. alapján.

Adattovábbítás: Adattovábbításra nem kerül sor. 

 1. Számlaképek és kapcsolódó nyilvántartások megőrzése

Az adatkezelés célja: a Premiernet az elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Premiernetre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

A kezelt személyes adatok típusa: számla másolata

 

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év;
 

Adattovábbítás: Adattovábbításra nem kerül sor.

 1. Szerződéses partnereink személyes adatainak kezelése

Amennyiben Ön szerződéses partnerünk a Premiernet az alábbiak szerint kezeli az Ön személyes adatait.

 

Az adatkezelés célja: a szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése, kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

A kezelt személyes adatok típusa: Az Ön által megadott személyes adatok.

 

Az adatkezelés időtartama: a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek elévülése.
 

Adattovábbítás: Adattovábbításra nem kerül sor, amennyiben adattovábbításra sor kerül, Ön külön tájékoztatást kap.

 1. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

A Premiernet automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem végez.

 1. Érintetti jogok
  1. Az Ön jogai

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Premiernet által kezelt személyes adatai tekintetében

 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. a személyes adatok törlését kérje;
 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 6. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 7.1.6 pont);
 7. amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A kérelme alapján hozott intézkedésekről a Premiernet indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Premiernet a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztat. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikusan adjuk meg kivéve, ha ezt kifejezetten másként kéri. Amennyiben a fenti időtartamon belül nem teszünk intézkedéseket a kérelme nyomán, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben nem ért egyet a Premiernet válaszával vagy intézkedésével, akkor a az 5.1.6 pont szerinti panasszal élhet. A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja a Premiernet. Ha azonban a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Premiernet ésszerű összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Ön jogai gyakorlásával kapcsolatban kérjük, hogy forduljon a Premiernethez a jelen tájékoztató 2. pontjában foglalt elérhetőségeken.

 1. Hozzáférés joga

Ön jogosult vagy, hogy a Premiernettől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a (1) személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint (2) tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

A kért tájékoztatás többek között a következőkre terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Premiernet közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül a Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

A Premiernet az Ön kérésére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A kért további másolatokért a Premiernet az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 1. Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Premiernet indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat.

Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Premiernet indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség;
 2. az adatkezelés alapját képező hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a Premiernet részéről az adatkezelésre;
 4. ha a személyes adatokat a Premiernet jogellenesen kezelte;
 5. ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell;
 6. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adatot a Premiernet nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Erről minden esetben Ön külön tájékoztatást kap.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra is, hogy kérésére a Premiernet korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Premiernet ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e-helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Premiernetnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat valamilyen jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Premiernet jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén az korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Premiernet előzetesen tájékoztatást nyújt az Ön részére.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak a Premiernet jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Premiernet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra is, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult vagy továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Premiernet közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 1. az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.[1]
 1. Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet a Premiernet válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 1. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

A Premiernet megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Premiernet a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Premiernet mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

Amennyiben a Tájékoztatóval kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel forduljon bizalommal a Premiernethez  a jelen Tájékoztató 2. pontjában írt elérhetőségeken.

 

 
 1. Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult a személyes adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy az adatkezelés szerződésen alapul és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.